VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A UBYTOVACÍ PORIADOK

UBYTOVACIEHO ZARIADENIA – PENZIÓN NORMANDIA

Kolotoč 5972 26
Nitrianske Rudno

platný od 04. 05. 2024

Obchodné meno: GLONEK, s.r.o.,
Sídlo:Ferienčíková 10,
811 08 Bratislava
IČO:   35914050

Zapísaná: V OR OS BA I, oddiel Sro, vložka číslo 34276/B

Ubytovanie osôb v penzióne NORMANDIA, Kolotoč 5, 972 26 Nitrianske Rudno sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú aj ubytovací poriadok (ďalej len „VOP“). Ubytovaný hosť prijíma VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržiavať ich ustanovenia.

V penzióne Normandia môže byť ubytovaný len osoba, ktorá má objednané a ubytovateľom potvrdené služby alebo došlo k zmluvnému vzťahu na mieste ubytovania. Za týmto účelom predloží zamestnancovi prítomnému na prevádzke penziónu Normandia pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov v platnom znení. Prihlasovanie pobytu cudzincov sa spravuje tiež osobitnou právnou úpravou.

UBYTOVACÍ PORIADOK

Hosť, ktorý má záujem byť ubytovaný v penzióne sa zaväzuje, že musí dodržiavať nasledujúci ubytovací poriadok:

1. Po príchode do penziónu musí byť riadne prihlásený na recepcii, kde predloží platný občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti s fotografiou.
2. Ak hosť poruší „Ubytovací poriadok“ má penzión právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacej resp. inej služby a to aj pred uplynutím dohodnutej doby.
3. Ubytovať sa v penzióne je možné od 14.00 hod. v deň nástupu. Izba je hosťovi rezervovaná do 20.00 hod. dňa nástupu a do toho istého času je penzión povinný hosťa ubytovať, ak nie je v objednávke uvedené inak. V prípade, ak hosť nenastúpi do uvedeného času, penzión môže s izbou voľne disponovať.
4. Po ukončení dohodnutej doby na ubytovanie je klient povinný opustiť areál ubytovacieho zariadenia do 10.00 hod. Ak tak hosť nevykoná, má penzión právo zaúčtovať mu predĺženie pobytu podľa platného cenníka.
5. Pri nástupe hosť obdrží na recepcii kľúč s čipom. V prípade straty, alebo poškodenia kľúča/čipu môže penzión požadovať náhradu do výšky 80€.
6. Hosť si pri obsadení izby vo vlastnom záujme skontroluje stav a funkčnosť zariadenia. Prípadné zistené nedostatky/závady neodkladne ohlási na recepcii
7. Ak hosť akýmkoľvek spôsobom znehodnotil, alebo poškodil zariadenie penziónu, je povinný ohlásiť to na recepcii ihneď, najneskôr však v momente svojho odchodu.
8. V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. je v penzióne nočný kľud. Počas jeho trvania správanie hostí penziónu nesmie rušiť ostatných hostí. V penzióne v tomto časovom intervale platí zákaz napr. hlasného spevu, výrazná hlasitosť televízie, krik, atď. a to na izbách, chodbách a podobne. Spoločenské podujatia v tomto čase môžu byť len ak sú vopred dohodnuté s penziónom len na vyhradených miestach.
9. Návštevy môže hosť prijímať len v spoločenských priestoroch penziónu.
10. V objekte a zvlášť na izbe, nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov dodaných prevádzkovateľom alebo slúžiacich na osobnú hygienu hosťa /holiaci strojček, sušič vlasov a pod./ Inak hosť zodpovedá za všetku škodu, ktorá týmto vznikne.
11. Na každej izbe a chodbách je uverejnený požiarny plán, s ktorým je hosť povinný sa oboznámiť.
12. Hosťom nie je povolené vykonávať úpravy na izbách alebo v priestoroch penziónu, ako napr. premiestňovanie nábytku alebo jeho častí, zásahy do inštalačných rozvodov.
13. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia.
14. V penzióne a jeho priľahlých priestoroch je prísny zákaz prechovávať omamné a iné psychotropné látky, ako i strelné alebo bodné zbrane.
15. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností a pri odchode zavrieť dvere, okná.
16. Zvieratá sú povolené len po dohovore s personálom penziónu
17. Psy musia byť v areáli na vôdzke, venčenie v areáli nie je povolené. Ak pes v areáli penziónu vykoná potrebu, majiteľ je povinný všetko odstrániť.
18. Fajčiť sa smie len na vyhradených miestach.
19. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas pobytu, má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár, prípadne iní zamestnanci prevádzky.
20. Priestory penziónu sú monitorované kamerovým systémom.
21. Penzión neakceptuje platbu kartou.
22. V cene ubytovania nie je zahrnutá miestna daň 0,60 € /os/noc.
23. V areáli penziónu sa nachádza detské ihrisko s preliezkami, ktorého využite je na vlastnú zodpovednosť.
24. Deťom do 15 rokov je povolený vstup do bazéna a sauny len v sprievode dospelej osoby podľa platného cenníka, stolný futbal a biliard je možné využiť zdarma.
25. Zapožičanie setu na stolný tenis je spoplatnený zálohou 15 €.
26. Otvorené aj kryté ohnisko je možné využívať po dohode s personálom.
27. Poskytnutie dreva / uhlia je za poplatok.

Ubytovací poriadok platí od 01. 03. 2007

V Nitrianskom Rudne aktualizované dňa 04. 05. 2024

Miloš Glonek
konateľ

GLONEK, s.r.o. Ferienčíková 10, 811 08 Bratislava