VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A UBYTOVACÍ PORIADOK

UBYTOVACIEHO ZARIADENIA – PENZIÓN NORMANDIA

Kolotoč 5972 26
Nitrianske Rudno

platný od 01. 01. 2011

Obchodné meno: GLONEK, s.r.o.,
Sídlo:Ferienčíková 10,
811 08 Bratislava
IČO:   35914050

Zapísaná: V OR OS BA I, oddiel Sro, vložka číslo 34276/B

Ubytovanie osôb v penzióne NORMANDIA, Kolotoč 5, 972 26 Nitrianske Rudno sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú aj ubytovací poriadok (ďalej len „VOP“). Ubytovaný hosť prijíma VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržiavať ich ustanovenia.

V penzióne Normandia môže byť ubytovaný len osoba, ktorá má objednané a ubytovateľom potvrdené služby alebo došlo k zmluvnému vzťahu na mieste ubytovania. Za týmto účelom predloží zamestnancovi prítomnému na prevádzke penziónu Normandia pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov v platnom znení. Prihlasovanie pobytu cudzincov sa spravuje tiež osobitnou právnou úpravou.

Na základe objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie v nástupný deň povinné ubytovať hosťa v dobe od 15,00 hod. najneskôr do 24,00 hod. Do tejto doby hotel izbu pre hosťa rezervuje, pokiaľ nie je v objednávke dohodnuté inak. Pokiaľ hosť nenastúpi na pobyt do 24,00 nástupného dňa, penzión môže už izbou disponovať podľa vlastného uváženia. V takomto prípade platí, že hosť pobyt stornoval, ak sa s penziónom nedohodne inak.

Hosť sa od ubytuje a odhlási svoj pobyt na recepcii penziónu najneskôr do 11,00 hod. Do toho času izbu uvoľní, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. Pokiaľ tak hosť neurobí, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za nasledujúci deň.

Hosť, ktorý trvá na ubytovaní pred 15,00 hod. zaplatí plnú cenu aj za predchádzajúcu noc, ak sa vopred individuálne nedohodlo inak.

Ubytovacie zariadenie uplatňuje storno podmienky a storno poplatky v súlade s obchodnými podmienkami, s tým, že v prípade zrušenia objednaných a potvrdených služieb: a) 1-14 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok 100% z ceny objednaných služieb, b) viac ako 14 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok 50 % z objednaných služieb,

Hosť platí platbu za objednané ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom spravidla vopred, najneskôr pri nastúpení pobytu, týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe individuálnych zmluvných dojednaní.

Spoločnosť je oprávnená požadovať od hosťa pri Rezervácii zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny poskytovaných služieb. V prípade rezervácie ubytovania, táto je pre penzión záväzná až dňom úhrady zálohovej platby na účet spoločnosti, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

V prípade, ak hosť skráti dohodnutý pobyt, je spoločnosť oprávnená vyúčtovať hosťovi plnú výšku dojednanej ceny za celú dĺžku objednaného pobytu.

Prípadný cenový rozdiel objednaných a poskytnutých služieb sa vyrovná prípadným doplatením nedoplatku alebo vrátením preplatku pri skončení pobytu.

V izbe a spoločenských priestoroch penziónu Normandia nesmie hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka alebo vedenia penziónu prevádzať akékoľvek zmeny na zariadení, ani vykonávať zásahy do elektrickej a inej inštalácie.

V penzióne Normandia a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové – prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe alebo prenosných elektrických zariadení slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.).

Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch penziónu Normandia

Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti bez dozoru dospelej osoby v izbe a ostatných priestoroch penziónu Normandia. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt v penzióne Normandia alebo zákonný zástupca dieťaťa.

V čase od 22,00 hod. do 07,00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud. Iba so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia je možné organizovať spoločenské akcie i po 22,00 hod., a to v priestoroch k tomu určených.

Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí sú vyhradené spoločenské priestory Penziónu Normandia. V izbe, kde je hosť ubytovaný smie prijímať návštevy len so súhlasom zodpovedného pracovníka penziónu Normandia.

Penzión povoľuje vstup a ubytovanie zvierat v penzióne podľa platného cenníka.

Pred odchodom z izby penziónu Normandia je ubytovaná osoba povinná uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnú elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú na izbe, uzavrieť balkónové dvere a zavrieť, prípadne zamknúť vchodové dvere izby a  kľúč spolu s čipom odovzdať na recepcii penziónu Normandia.

Penzión zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach hosťa podľa ustanovení § 433 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Za škody, spôsobené na majetku penziónu zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

Ubytovací poriadok platí od 01. 03. 2007

 

V Nitrianskom Rudne dňa 01. 03. 2007

Miloš Glonek
konateľ

GLONEK, s.r.o. Ferienčíková 10, 811 08 Bratislava