Ďakujeme, že ste navštívili túto webovú stránku. Spoločnosť GLONEK, s.r.o., ktorá prevádzkuje Penzión Normandia, rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami.

Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania realizované spoločnosťou GLONEK, s.r.o., Ferienčíková 10, 810 08 Bratislava IČO:35914050, pri využívaní siete Internet a inej alternatívnej elektronickej komunikácie na priamy marketing.   

Spoločnosť GLONEK, s.r.o. je zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov v súlade s právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku. GLONEK, s.r.o. spracováva len tie osobné údaje, na ten ktorý konkrétny účel na ktorý tá ktorá osoba udelila výslovný súhlas s poukázaním na ustan. čl. 6 ods. 1., písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ďalej len „GDPR“ a ustan. § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov…, alebo ktoré sú potrebné na poskytnutie (a zlepšenie) našich služieb Vám. Prevádzkovateľ spracováva len osobné údaje ustanovené v jednotlivých ustanoveniach zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov, t.j. „predmetom spracúvania sú výlučne pohlavie, titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mailový a telefonický kontakt dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v písomnom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov; ak je predmetom činnosti prevádzkovateľa priamy marketing, uvedené osobné údaje môže poskytovať inému prevádzkovateľovi, ktorý má rovnaký predmet činnosti výhradne na účely priameho marketingu, a ak dotknutá osoba takto udelený súhlas odvolala s poukázaním na ustan. § 23 ods. 2. písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov. Môžete nám poskytnúť vašu e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo atď., aby sme Vám mohli poskytnúť informácie o našich službách, alebo Vás informovať o akciách a podujatiach v Penzióne Normandia, alebo jej blízkeho okolia., ktoré Vás zaujímajú.

Spoločnosť GLONEK, s.r.o. prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete. Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti, ktoré sú ďalej poskytované len v intenciách zákona. Všetci oprávnený zamestnanci našej spoločnosti, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom, musia dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov GLONEK, s.r.o.  Na zaručenie ochrany Vašich osobných údajov našou spoločnosť udržiavame bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzeniu úniku osobných údajov, ktoré získava a spracováva. Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli spoločnosti. Tieto budú použité na poskytnutie, podporu a získanie spätnej väzby týkajúcej sa úrovne našich služieb a na zabránenie porušenie zabezpečenia, zákonov alebo našich zmluvných podmienok.  Naša spoločnosť nebude nikdy zdieľať Vaše osobné informácie so žiadnou spoločnosťou tretích strán, ktorá ich plánuje použiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.  ak na takýto účel ste poskytli výslovný súhlas a zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami, ale len za prísne obmedzených okolností, ktoré umožňuje citovaný zákon. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám (ako napríklad poskytovateľom s rovnakým predmetom činnosti, aké má prevádzkovateľ a správcovi internetových služieb), ktoré pomáhajú spravovať túto webovú stránku na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.  Vaše osobné údaje môžeme taktiež poskytnúť štátnym orgánom a súdnym orgánom, ak: si to vyžaduje príslušný zákon; alebo je v našej dobrej viere, že takýto krok je potrebný na dodržanie zákonných postupov; v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy; alebo na ochranu práv spoločnosti GLONEK, s.r.o. alebo ich zákazníkov a verejnosti.  Naša spoločnosť nebude používať vaše osobné informácie (vrátane vašej e-mailovej adresy) na priamu alebo nepriamu komunikáciu, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas alebo tento súhlas odvoláte.  Naša spoločnosť ukladá a uchováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom webovej lokality, vo svojich databázach, tak dlho, ako je primerane potrebné s ohľadom na naše potreby poskytnúť vám odpovede na vaše dotazy alebo na vyriešenie problémov, poskytnutie zlepšených a nových služieb a na dodržiavanie príslušných zákonných predpisov. To znamená, že vaše osobné údaje uchováme primeranú dobu po tom, ako prestanete používať služby našej spoločnosti alebo používať túto webovú lokalitu. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané zo všetkých systémov spoločnosti GLONEK, s.r.o. alebo budú vymazané až potom ako odvoláte udelený súhlas, písomným oznámením na adresu spoločnosti GLONEK, s.r.o, Ferienčíková 10, P.O.BOX 165, 810 00 Bratislava I, alebo e-mail: glonek@normandia.sk. 

Zásady ochrany osobných údajov vám poskytujú všetky potrebné informácie (jednoducho dostupné), aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete používať túto webovú stránku a poskytnúť vaše osobné údaje spoločnosti GLONEK, s.r.o. Pri prezeraní tejto webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami je potrebný súhlas, ktorý potvrdením udeľujete a výslovne súhlasíte so spracovaním vašich nepriamych osobných údajov (súbory cookie, informácie o pripojení a systémové informácie) spôsobom uvedeným v Zásadách ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za spracovávanie osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorým je Miloš Glonek, 0903805090, glonek@normandia.sk